Lidverenigingen

De Unie Vrijzinnige Verenigingen overkoepelt 37 vrijzinnige verenigingen. Deze verenigingen hebben allemaal een specifieke werking. Het gaat om organisaties die actief zijn in de jongerenwerking, volwassenenvorming, sociaal-cultureel werk... De werking van al deze verenigingen is gebaseerd op het principe van het vrijzinnig humanisme.

August Vermeylenfonds
Organiseert sociaal-culturele activiteiten voor volwassenen in een socialistische, vrijzinnige en Vlaamse context.

Beeldenstorm
Beeldenstorm wil bijdragen aan de integratie van kunst en cultuur in de samenleving, met specifieke aandacht voor de sociaal arme milieus.

Bond Oud Leden ’t Zal Wel Gaan
Oud-leden van Studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan van de Universiteit Gent. Staat in voor de continuïteit van ’t Zal Wel Gaan en voor de contacten tussen de verschillende generaties.

Brussels Studentengenootschap – Algemene Studentenvoorzieningen
Overkoepelende studentenvereniging van de Vrije Universiteit Brussel die sociaal-culturele activiteiten organiseert in de breedste zin van het woord.

Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed
Het erfgoedcentrum van de vrijzinnige en humanistische gedachte in Vlaanderen en Brussel.

Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) Brugge vzw
Het CGSO ondersteunt mensen bij hun relationele en seksuele ontplooiing. Wij werken rond drie peilers: info & advies, vorming en preventie. Typische thema’s zijn: veilig vrijen, relaties, holebi, intimiteit, seksualiteit en weerbaarheid….

Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Agglomeratie Antwerpen
Laat twaalfjarigen die zedenleer volgen op een feestelijke manier de lagere school afsluiten.
Tel.: 015/41 77 93

De Maakbare Mens
Stimuleert het denken over de invloed van medische en biotechnologische ontwikkelingen op onze levenskwaliteit om de dialoog in Vlaanderen hierover te bevorderen.

Fakkeltjes
Brengt tijdschriften uit voor leerlingen in elke graad van het lager onderwijs die niet-confessionele zedenleer volgen. In 2012 zijn de Fakkeltjes grondig vernieuwd.

Federatie Vrijzinnige Centra
Wil de laïcisering bevorderen door dienstverlening aan de vrijzinnige centra.

Fonds Lucien de Coninck
Reikt een prijs uit aan jonge vorsers afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit, afwisselend op het gebied van de biologische wetenschappen en de ethische wetenschappen.

Fonds Tony Bergmann
Ontstaan uit ’t Zal Wel Gaan. Opgericht om financiële steun te verlenen aan vrijzinnige studenten en vrijzinnige manifestaties in de Gentse regio.

Humanistische Jongeren
Een open, progressieve en vrijzinnige jeugdvereniging voor jongeren van 6 tot 30 jaar, die vakanties, informatieve spelen en workshops en vorming voor jeugdwerkers organiseert.

Humanistisch Vrijzinnige Radio
Verzorgt radioprogramma’s door derden op de VRT. De programma’s geven informatie en duiding bij de actualiteit vanuit een humanistisch vrijzinnig levensbeschouwelijk perspectief.

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
Sociaal-culturele organisatie die debatten, vormingen en culturele activiteiten organiseert. HVV werkt op drie belangrijke inhoudelijke assen: zingeving, informatie en onderwijs.

Humanitas
Verricht maatschappelijk werk, doet aan dienstverlening en draagt bij aan de opbouw van de samenleving.

Julius Vuylstekefonds
Beoogt de studie en de bevordering van het vrijzinnig liberaal gedachtegoed.

Opvang
Vrijzinnige dienst voor pleegzorg binnen de Bijzondere Jeugdzorg die zich bekommert om hulpverlening aan minderjarigen in moeilijke opvoedingssituaties.

Oudstudentenbond – VUB
Wil de broederschapsbanden nauwer aanhalen en bijdragen tot de ontwikkeling en verdere uitbouw van de Vrije Universiteit Brussel. Groot verdediger van het principe van vrij onderzoek.

Prik
Tweemaandelijks tijdschrift voor de eerste graad van het secundair onderwijs, niet-confessionele zedenleer.

SOS Nuchterheid
Eigentijds alternatief voor hulpzoekende verslaafden die er bewust voor kozen hun verslaving te doorbreken, en voor hun omgeving.
Telefonische opvang: 09/330 35 25 (24u/24u)

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen
Verleent niet-confessionele morele bijstand aan gevangenen.

Studiekring Vrij Onderzoek
Actualiseert, verspreidt en verdedigt het vrij onderzoek, voornamelijk vanuit en naar de Vrije Universiteit Brussel.

Stuurgroep Morele Bijstand
Verzorgt niet-confessionele morele dienstverlening voor ziekenhuispatiënten en senioren in de Vlaamse en Brusselse rusthuizen, rust- en verzorgingscentra en ziekenhuizen.

Uitstraling Permanente Vorming
Educatieve organisatie die de verwezenlijkingen van wetenschap, wetenschappelijk onderzoek, vrij denken en de vrijzinnige levensbeschouwing wil verspreiden.

Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
Ijvert voor rechtvaardige en democratische verhoudingen, vrede, duurzame ontwikkeling, gendergelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid vanuit een vrijzinnig-humanistisch perspectief.

Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
Overlegorgaan van inrichtende machten dat de meeste vrij gesubsidieerde, niet-confessioneel gebonden scholen groepeert.

Werkgemeenschap Leraren Ethiek
WLE-Digimores verenigt de leerkrachten niet-confessionele zedenleer van alle onderwijsniveaus en -netten en komt op voor hun belangen.

Willemsfonds
Wil het levenswerk van Jan Frans Willems verder zetten en streeft vanuit een Vlaamse, vrijdenkende en liberale identiteit een zo breed mogelijke ontplooiing van de mens na.

Grijze Geuzen

Overkoepelt een aantal vrijzinnige verenigingen voor de derde leeftijd om het contact binnen deze doelgroep te bevorderen en hun culturele bewustzijn aan te wakkeren.

Koepel Vrijzinnige Thuisbegeleidingsdiensten
Werkt binnen de Bijzondere Jeugdzorg en verenigt de twee vrijzinnig humanistische thuisbegeleidingsdiensten voor gezinnen waar zich een problematische opvoedingssituatie voordoet: De Cocon vzw en Cocon Vilvoorde vzw Tel.: 09/222 30 73 E-mail: koepel@decocon.be

Magnette - Engel – Hiernaux Stichting
Verwijst naar drie gewezen grootmeesters van het Grootoosten van België en wil het gedachtegoed van humanisme en tolerantie ondersteunen en verspreiden.
Tel.: 02/217 69 80

Onderling Steunfonds Georges Beernaerts
Stelt zich tot doel de beginselen van humanisme en verdraagzaamheid te bevorderen.
Adres: Renaissancelaan 30 - 1000 Brussel

Samenspel niet-confessionele zedenleer

Bevordert de niet-confessionele levensbeschouwing gebaseerd op het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed en ondersteunt de cursus niet-confessionele zedenleer.
Adres: Kroonmolenstraat 19 / bus 7, 9100 Sint-Niklaas

Vereniging Ernest De Craene
Verdedigt het vrijzinnig humanisme en de gelijkheid van man en vrouw.
Tel.: 02/269 19 84

Wetenschappelijk Steunfonds voor de Vrije Universiteit Brussel
Wil het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel bevorderen.
Tel.: 02/629 34 72 of 09/629 24 60

 

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen