Lidverenigingen

Als vrijzinnig humanistische koepelorganisatie telt deMens.nu 36 lidverenigingen. Die verenigingen hebben allemaal een specifieke werking. Het gaat om organisaties die actief zijn in de jongerenwerking, de volwassenenvorming, het sociaal-cultureel werk, het maatschappelijk veld, de onderwijssector … De werking van al die verenigingen is gebaseerd op het principe van het vrijzinnig humanisme.

 

August Vermeylenfonds

Organiseert sociaal-culturele activiteiten voor volwassenen in een socialistische, vrijzinnige en Vlaamse context.

www.vermeylenfonds.be

 

Beeldenstorm

Wil bijdragen aan de integratie van kunst en cultuur in de samenleving, met specifieke aandacht voor kansarme milieus. Organiseert artistieke, kunsteducatieve en sociaaleconomische activiteiten.

www.beeldenstorm.be

 

Bond Oud Leden ’t Zal Wel Gaan

Oud leden van Studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan van de Universiteit Gent. Staat in voor de continuïteit van ’t Zal Wel Gaan en voor de contacten tussen de verschillende generaties.

www.tzalwelgaan.be

 

Brussels Studentengenootschap - Algemene Studentenvoorzieningen

Overkoepelende studentenvereniging van de Vrije Universiteit Brussel die sociaal-culturele activiteiten organiseert in de breedste zin van het woord.

www.bsggtgv.be

 

CGSO Brugge

Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding ondersteunt mensen bij hun relationele en seksuele ontplooiing. Zij werken rond drie pijlers: info & advies, vorming en preventie. Typische thema’s zijn: veilig vrijen, relaties, holebi, intimiteit, seksualiteit en weerbaarheid …

www.cgsobrugge.be

 

Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed

Het erfgoedcentrum van de vrijzinnige en humanistische gedachte in Vlaanderen en Brussel.

www.cavavub.be

 

Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Agglomeratie Antwerpen

Laat 12-jarigen die zedenleer volgen op een feestelijke manier de lagere school afsluiten.

T 015 41 77 93

 

De Maakbare Mens

Stimuleert het denken over de invloed van medische en biotechnologische ontwikkelingen op onze levenskwaliteit om de dialoog in Vlaanderen hierover te bevorderen.

www.demaakbaremens.org

 

Fakkeltjes

Brengt tijdschriften uit voor leerlingen in elke graad van het lager onderwijs die niet-confessionele zedenleer volgen.

www.fakkeltjes.be

 

Federatie Vrijzinnige Centra

Wil de laïcisering bevorderen door dienstverlening aan de vrijzinnige centra.

www.fvcentra.be

 

Fonds Lucien de Coninck

Reikt een prijs uit aan jonge vorsers afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit, afwisselend op het gebied van de biologische wetenschappen en de ethische wetenschappen.

www.fondsluciendeconinck.be

 

Fonds Tony Bergmann

Ontstaan uit ’t Zal Wel Gaan. Opgericht om financiële steun te verlenen aan vrijzinnige studenten en vrijzinnige manifestaties in de Gentse regio.

http://student.ugent.be/tzal/wie-zijn-we/fonds-tony-bergmann-vzw/

 

Grijze Geuzen

Overkoepelt een aantal vrijzinnige verenigingen voor senioren om het contact binnen die doelgroep te bevorderen en hun culturele bewustzijn aan te wakkeren.

www.grijzegeuzen.be

 

Hujo

Een open, progressieve en vrijzinnige jeugdvereniging die vakanties organiseert (6-15 jaar) en vorming geeft (16 jaar).

www.hujo.be

 

Humanistisch Vrijzinnige Radio

Verzorgde radioprogramma’s door derden op de VRT. Momenteel een platform voor communicatiekanalen op multimediaal vlak ten behoeve van de vrijzinnig humanistische gemeenschap.

www.h-vv.be/radio-tv

 

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging

Sociaal-culturele organisatie die debatten, vormingen en culturele activiteiten organiseert. HVV werkt op drie belangrijke inhoudelijke assen: zingeving, informatie en onderwijs.

www.h-vv.be

 

Humanitas

Verricht maatschappelijk werk, doet aan dienstverlening en draagt bij aan de opbouw van de samenleving.

www.ribz.be

 

Julius Vuylstekefonds

Beoogt de studie en de bevordering van het vrijzinnig liberaal gedachtegoed.

www.liberaalarchief.be

 

Koepel Vrijzinnige Thuisbegeleidingsdiensten De Cocon

Werkt binnen de Bijzondere Jeugdzorg en voorziet in thuisbegeleiding van gezinnen waar zich een problematische opvoedingssituatie voordoet.

www.decocon.be

 

Magnette-Engel-Hiernaux Stichting

Verwijst naar drie gewezen grootmeesters van het Grootoosten van België en wil het gedachtegoed van humanisme en tolerantie ondersteunen en verspreiden.

T 02 217 69 80

 

Onderling Steunfonds Georges Beernaerts

Stelt zich tot doel de beginselen van humanisme en verdraagzaamheid te bevorderen.

Adres: Renaissancelaan 30 - 1000 Brussel

 

Opvang

Wil vanuit een vrijzinnig humanistische levenshouding een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van pleegzorg.

www.opvang.be (onder constructie)

T 0492 97 47 10

 

Oudstudentenbond - Vrije Universiteit Brussel

Wil de broederschapsbanden nauwer aanhalen en bijdragen tot de ontwikkeling en verdere uitbouw van de Vrije Universiteit Brussel. Groot verdediger van het principe van vrij onderzoek.

www.osb.be

 

Prik

Tweemaandelijks tijdschrift voor de eerste graad van het secundair onderwijs, niet-confessionele zedenleer.

www.prikncz.be

 

Samenspel niet-confessionele zedenleer

Bevordert de niet-confessionele levensbeschouwing gebaseerd op het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed en ondersteunt de cursus niet-confessionele zedenleer.

www.samenspelncz.be

 

SOS Nuchterheid

Eigentijds alternatief voor hulpzoekende verslaafden die er bewust voor kiezen hun verslaving te doorbreken, en voor hun omgeving.

Telefonische opvang: 09 330 35 25 (24u/24u)

www.sosnuchterheid.org

 

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen

Verleent niet-confessionele morele bijstand aan gevangenen.

www.smbg-famd.be

 

Studiekring Vrij Onderzoek

Actualiseert, verspreidt en verdedigt het vrij onderzoek, voornamelijk vanuit en naar de Vrije Universiteit Brussel.

www.vrijonderzoek.be

 

Stuurgroep voor Morele Bijstand

Verzorgt niet-confessionele morele dienstverlening voor ziekenhuispatiënten en senioren in de Vlaamse en Brusselse rusthuizen, rust- en verzorgingscentra en ziekenhuizen.

www.ikwilpraten.be

 

Uitstraling Permanente Vorming

Educatieve organisatie die de verwezenlijkingen van wetenschap, wetenschappelijk onderzoek, vrij denken en de vrijzinnige levensbeschouwing wil verspreiden.

www.vub.ac.be/UPV

 

Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

IJvert voor rechtvaardige en democratische verhoudingen, vrede, duurzame ontwikkeling, gendergelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid vanuit vrijzinnig-humanistisch perspectief.

www.ucos.be

 

Vereniging Ernest De Craene

Verdedigt het vrijzinnig humanisme en de gelijkheid van man en vrouw.

T 02 269 19 84

 

Vlaams Onderwijs Overlegplatform

Overlegorgaan van inrichtende machten dat de meeste vrij gesubsidieerde, niet-confessioneel gebonden scholen groepeert.

www.voop.be

 

Werkgemeenschap Leraren Ethiek

WLE-Digimores verenigt de leerkrachten niet-confessionele zedenleer van alle onderwijsniveaus en netten en komt op voor hun belangen.

www.nczedenleer.org

 

Wetenschappelijk Steunfonds voor de Vrije Universiteit Brussel

Wil het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel bevorderen.

T 02 629 34 72 of 09 629 24 60

 

Willemsfonds

Wil het levenswerk van Jan Frans Willems verderzetten en streeft vanuit een Vlaamse, vrijdenkende en liberale identiteit een zo breed mogelijke ontplooiing van de mens na.

www.willemsfonds.be

Vragen?

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen